Γνωστοποίηση προς υποψηφίους εργαζομένους ή πρόσωπα που αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης στην Data Communication

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να υποβάλετε το βιογραφικό σας στην Data Communication A.E. (εφεξής, η «Εταιρεία»). Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας, μας επιτρέπετε να εξετάσουμε τα στοιχεία σας και - εφόσον κρίνουμε ότι αυτά καλύπτουν τις ανάγκες οποιασδήποτε κενής θέσεως την οποία η Εταιρεία επιθυμεί να καλύψει - να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες αλλά και για τον καθορισμό συνάντησης μαζί σας.

 

Η από μέρους σας αποστολή βιογραφικού στην Εταιρεία μας προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας των παρακάτω: 

  • Με την υποβολή του βιογραφικού σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για να εκτιμήσουμε τα προσόντα και τις ικανότητές σας και να εξετάσουμε τυχόν πιθανότητα συνεργασίας μαζί σας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε βασίζεται στην συγκατάθεσή σας και είναι ανάλογη του σκοπού για τον οποίο αυτή διενεργείται. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ». Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα μπορέσουμε πλέον να εξετάσουμε τις πιθανότητες συνεργασίας μαζί σας.
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους από εμάς και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία μας πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες μας.
  • Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας σε απάντηση αγγελίας που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία για την πλήρωση συγκεκριμένης κενής θέσης, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας πρόσληψης. Εάν μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας μαρκάροντας το σχετικό πεδίο (σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής του βιογραφικού σας) ή εφόσον μας το δηλώνετε εγγράφως (σε περίπτωση αποστολής εγγράφου βιογραφικού σημειώματος) θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για τρία (3) έτη. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, η Εταιρεία μας ενδέχεται να σας ζητήσει να ανανεώσετε τη συγκατάθεσή σας και να διατηρήσει τα στοιχεία σας για ακόμη δύο (2) έτη.
  • Από την πλευρά σας, ως υποψήφιος που αναζητά ευκαιρία απασχόλησης στην εταιρεία μας, μας παρέχετε πληροφορίες ακριβείς και αληθείς. Δεν μας παρέχετε πληροφορίες που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.). Δεν μας παρέχετε επίσης πληροφορίες που σχετίζονται ή να αφορούν σε στοιχεία ή δεδομένα τρίτων προσώπων, εκτός αν αυτά αφορούν αποκλειστικά στη γνωστοποίηση σε εμάς της προϋπηρεσία σας σε προηγούμενους εργοδότες.
  • Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχετε δικαίωμα: α) ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, β) διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ) διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο, δ) περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο, ε) Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, στ) εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, ζ) υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δικαιωμάτων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν παραβιαστεί. Είναι αυτονόητο ότι η από μέρους της εταιρείας μας επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας που έλαβε χώρα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγεται.

 

Για τυχόν ερωτήματα ή απορίες σας αναφορικά με όλα τα παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή να μας αποστείλετε επιστολή στη διεύθυνση Π. Τσαλδάρη & Ζαίμη 2, 15127 Μελίσσια.