Πολιτική Ποιότητας

Σκοπός της Data Communication είναι η συνεχής και με συνέπεια ικανοποίηση των πελατών της σύμφωνα με τις αρχές ποιότητας του συστήματος ISO 9001:2015.

 

Η Πολιτική της Διοίκησης απέναντι στον σκοπό αυτό εκφράζεται από τα παρακάτω σημεία:

  • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών-προϊόντων προς τους πελάτες μας αποτελεί μέρος της καθημερινής δουλειάς όλων των εργαζομένων στη Data Communication.
  • H Εταιρία προσαρμόζει τα προϊόντα (προγράμματα λογισμικού) σύμφωνα με τις εκάστοτε νέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και προσφέρει άμεσα, στους πελάτες που διαθέτουν ενεργό συμβόλαιο συντήρησης, νέες εκδόσεις που είναι απόλυτα σύμφωνες προς τις νέες απαιτήσεις. 
  • To Board of Directors σε συνεργασία με τα στελέχη της Εταιρίας αποφασίζει για τους αντικειμενικούς σκοπούς της εταιρίας, θέτει μετρήσιμους στόχους για κάθε ένα και, κατά περιόδους, αναλύει τα αποτελέσματα και αποφασίζει για την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών, όπου απαιτείται, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.  
  • Η συνολική ευθύνη για την λειτουργία και την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, αλλά και την συνεχή βελτίωση του ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας, ανατίθεται στον Quality Assurance Manager, στον οποίο παρέχονται και οι αντίστοιχες με την ευθύνη αυτή αρμοδιότητες.
  • To Board of Directors δεσμεύεται να στηρίξει τον Quality Assurance Manager με όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και να βελτιώνεται συνεχώς ως προς την αποτελεσματικότητά του.
  • Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του δίνεται και των μέσων που τίθενται στην διάθεση του, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας με το καλύτερο τρόπο και να συμβάλλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωση του, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες.

 

Η πολιτική ποιότητας υλοποιείται μέσα από τις δράσεις εξυπηρέτησης του πελάτη  Customer Care 360°. Οι στόχοι περιγράφονται στα τέσσερα τεταρτημόρια της πολιτικής αυτής:

  • Reactive Customer Support (0°-90°): Ανταποκρινόμαστε άμεσα στα αιτήματα του πελάτη για εξυπηρέτηση, ενημερώνουμε, απαντάμε και υποστηρίζουμε άμεσα το σύνολο των αιτημάτων του.
  • Proactive Customer Support (90°-180°): Δρούμε προληπτικά επικοινωνώντας τακτικά μαζί του για να γνωρίζουμε έγκαιρα τις ανάγκες του.
  • Customer Training–Updating (180°-270°): Εκπαιδεύουμε τον πελάτη μέσω τακτικών σεμιναρίων και πλούσιου υλικού εκμάθησης βελτιστοποιώντας την ικανοποίησή του τόσο από τα προϊόντα όσο και από την ίδια την εταιρία.
  • Continuous Upgrade (270°-360°): Αναβαθμίζουμε διαρκώς τα προϊόντα μας με νέες εκδόσεις, βασισμένοι και στις ανάγκες και προτάσεις του πελάτη, αυξάνοντας έτσι το αίσθημα «ιδιοκτησίας» του για τα προϊόντα μας.

 

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015