Υπηρεσίες Υλοποίησης Έργων

Η ομάδα έργου της Data Communication εγγυάται την επιτυχία της εγκατάστασης

Στην Data Communication διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και μία από τις μεγαλύτερες εγκατεστημένες βάσεις εφαρμογών λογισμικού για επιχειρήσεις, με χιλιάδες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Για την υλοποίση των έργων μας συστήνουμε ειδική Ομάδα Έργου που επικεντρώνεται στις προσδοκίες σας και εγγυάται τη βέλτιστη διαχείριση. Η σύνθεση της ομάδας εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου, καθώς και από τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη. 

 

 

Ενδιαφερομαι

Οι φάσεις του έργου συνοψίζονται ως εξής:

1. Οργάνωση του Έργου & Εγκατάσταση της Εφαρμογής

 • Συμφωνείται η οργάνωση και η μέθοδος διεξαγωγής του έργου
 • Πραγματοποιείται εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος
 • Εγκαθίσταται η βάση δεδομένων (RDBMS) και το λογισμικό της εφαρμογή

2. Ανάλυση των Απαιτήσεων, Καθορισμός των Προδιαγραφών & Παραμετροποίηση της Εφαρμογής

 • Πραγματοποιείται καταγραφή & μελέτη των συνθηκών και των συστημάτων λειτουργίας της επιχείρησης, των επιχειρηματικών στόχων και προσδοκιών
 • Οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα του έργου και ο σχεδιασμός των πρότυπων λειτουργιών και των αναλυτικών προδιαγραφών του νέου πληροφοριακού συστήματος
 • Γίνεται έναρξη εργασιών παραμετροποίησης από τους συμβούλους της Data Communication σε συνεργασία με τα μέλη της Oμάδας Έργου του πελάτη

3. Μετάπτωση των Δεδομένων

 • Πραγματοποιείται μετάπτωση (μεταφορά) δεδομένων από την υπάρχουσα εφαρμογή λογισμικού

4. Εκπαίδευση Βασικών Χρηστών

 • Ο Υπεύθυνος Συστήματος και οι Υπεύθυνοι Υποσυστημάτων του πελάτη εκπαιδεύονται πάνω στην εφαρμογή, προκειμένου να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους κατά τη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας

5. Πιλοτική Λειτουργία της Εφαρμογής

 • Οι βασικοί χρήστες εξοικειώνονται με τη λειτουργία του συστήματος, ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν πιθανές αστοχίες

6. Παράλληλη Λειτουργία του Λογισμικού & Εκπαίδευση Χρηστών

 • Ξεκινάει η λειτουργία του νέου συστήματος με την καταχώρηση όλων των συναλλαγών που διαχειρίζεται η προηγούμενη εφαρμογή
 • Εκπαιδεύεται το σύνολο του προσωπικού

7. Οριστικοποίηση Παραμετροποίησης

 • Καταγράφονται οι παρατηρήσεις από την παράλληλη λειτουργία των συστημάτων
 • Λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις για τυχόν προσαρμογές της παραμετροποίησης

8. Τελική Δοκιμή του Συστήματος

 • Υλοποιείται η δεύτερη και τελική φάση ολοκληρωμένης λειτουργίας
 • Επιφέρονται οι απαραίτητες τελικές τροποποιήσεις στην παραμετροποίηση

9. Πραγματική Λειτουργία του Συστήματος

 • Ξεκινά η πραγματική λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος (live run)
 • Οι σύμβουλοι της Data Communication παραμένουν στη διάθεση του πελάτη

10. Οριστική Παράδοση – Παραλαβή

 • Με το τέλος της live run περιόδου υλοποιείται η οριστική παραλαβή του έργου από Εκπρόσωπο του Πελάτη
Μεθοδολογία υλοποίησης Sure Step, με την εγγύηση της Microsoft

Για τη διαχείριση των έργων λογισμικού Microsoft Dynamics, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας διαδικασιών και παραδοτέων, η Data Communication εφαρμόζει τη μεθοδολογία Sure Step της Microsoft, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Η μεθοδολογία υλοποίησης έργων Sure Step είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη από το Project Management Institute.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξυπηρέτηση Customer Care 360˚

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνία