Όροι Χρήσης

O δικτυακός τόπος (site) www.datacommunication.gr δημιουργήθηκε από την Data Communication MON. Α.Ε. με σκοπό την παροχή πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων στους επισκέπτες / χρήστες αυτού. Παρακαλούμε να διαβάσετε του όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, πριν προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Με την πρόσβασή σας στον δικτυακό τόπο της Data Communication έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους, οι οποίοι διέπουν τη χρήση του και είναι δεσμευτικοί για τον χρήστη. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

H Data Communication MON. AE, η οποία είναι Δικαιούχος του δικτυακού τόπου, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης του δικτυακού τόπου, να αποσύρει το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτόν ή να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Σε περίπτωση μεταβολής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου η Data Communication MON. Α.Ε. δεσμεύεται, προς ενημέρωση των χρηστών, να δημοσιεύσει σε εμφανές σημείο του δικτυακού τόπου το κείμενο των αλλαγών για εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

1. Συναίνεση Χρήστη / Επισκέπτη
Ρητώς δεσμεύεστε ως επισκέπτης/ χρήστης με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί χωρίς επιφυλάξεις τους όρους, οι οποίοι διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε προς τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά ως προς τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας. 

 

2. Πνευματική Ιδιοκτησία 
Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κειμένων, γραφικών, εικόνων, σημάτων, πληροφοριών, ονομασιών προϊόντων, λογισμικού, υπηρεσιών)   αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Data Communication MON. AE ή των προμηθευτών / συνεργατών της και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Data Communication. 

 

3. Γενικοί Όροι
Ο δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του προσφέρονται για εξυπηρέτησή σας. Η Data Communication καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες στον δικτυακό τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς. H Data Communication ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, ελλείψεις ή παραλήψεις των στοιχείων που παρέχονται στον δικτυακό τόπο. Οτιδήποτε παρέχεται σε εσάς ως χρήστη / επισκέπτη μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρειά σας ως χρήστη / επισκέπτη να αξιολογήσετε ό,τι σας παρέχεται και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην ιδιωτική σας βούληση, αποκλεισμένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

 

4. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου
Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση σε κάποιες ιστοσελίδες και η χρήση ορισμένων υπηρεσιών έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση για ορισμένες κατηγορίες χρηστών (πελάτες, συνεργάτες κλπ). Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να γίνει μόνο με τη δήλωση των στοιχείων του χρήστη / επισκέπτη ή/και με τη χρήση κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης χορηγείται από την Data Communication και είναι μοναδικός για τον συγκεκριμένο χρήστη. Απαγορεύεται αυστηρά η γνωστοποίηση του κωδικού από το χρήστη σε άλλα πρόσωπα, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. 

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες του, όπως επίσης να διατηρεί ενημερωμένα τα στοιχεία εφόσον προκύψουν μεταβολές σε αυτά.

O επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου είναι υπεύθυνος για την επιλογή και τη μη αποκάλυψη σε τρίτους των προσωπικών του κωδικών, του ονόματος χρήστη (username) και του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για τη χρήση επιμέρους σελίδων του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη του ως άνω κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού και υποχρεούται, στην περίπτωση αυτή, να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία του δικτυακού τόπου. O επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα τη Data Communication για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες η χρήση του δικτυακού τόπου για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στο διαδίκτυο (Internet), όπως π.χ. οι πρακτικές spamming. Επίσης, απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες η χρήση πληροφοριών που βρίσκονται στον δικτυακό τόπο  για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση. 

Πέραν των ανωτέρω όρων απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και μηνύματα που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων του δικτυακού τόπου (bombing, spamming).

Ο δικτυακός τόπος δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες μέσω της παρεχόμενης από τον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Τα μηνύματα και τυχόν συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα στον δικτυακό τόπο πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις.

Κάθε προσπάθεια για παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.

 

5. Aδεια
H χρήση του δικτυακού τόπου δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτόν, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης αυτού. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου των ιστοσελίδων, η Data Communication παραχωρεί δικαίωμα μόνο για αυστηρά προσωπική χρήση και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος. 

Η χρήση του δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη σας ως χρήστη, αποδεχόμενος ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα - υπηρεσία του δικτυακού τόπου συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. 

 

6. Περιορισμός Ευθύνης
Η Data Communication καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του δικτυακού τόπου θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη. Ως εκ τούτου η Data Communication δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία αυτού. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι η Data Communication δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου, όπως επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλων γεγονότων. 

H Data Communication ουδεμία ευθύνη φέρει για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σε εσάς σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στοn δικτυακό τόπο ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Ως χρήστης καλείστε πάντα να επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε προς αποφυγή λαθών. 

 

7. Δεσμοί συνδέσεις
Ο δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Data Communication και συνεπώς αυτή δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του δικτυακού τόπου της Data Communication και χρησιμοποιούνται για εξυπηρέτηση των χρηστών. Η επικοινωνία μέσω συνδέσμου με δικτυακούς τόπους τρίτων προαπαιτεί τη συμφωνία του χρήστη με τους όρους που διέπουν τη χρήση των ιστοσελίδων αυτών. 

Η Data Communication δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου και αφορούν άλλες εταιρείες.

 

8. Cookies
Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη.  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δικτύου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ως επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώριση σας, τότε δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

Περισσότερα για την πολιτική  cookies εδώ.

 

9. Αποζημίωση
Ως χρήστης ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Data Communication οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας, ως χρήστη, οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων της Data Communication ή τρίτων, υποχρεούστε όπως, αφενός, παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και, αφετέρου, αποζημιώσετε πλήρως την Data Communication, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης. 

 

10. Προσωπικά Δεδομένα
Η Data Communication σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation  - GDPR). 

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Data Communication εδώ.

Εάν ως επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

 

11. Αποδοχή
Η χρήση του δικτυακού τόπου προϋποθέτει ότι ως ενδιαφερόμενος διαβάσατε προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος συστήματος και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. 
Σε κάθε περίπτωση η Data Communication ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου από τους χρήστες του.

 

12. Τελικές Διατάξεις 
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.                            

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος  από την Data Communication που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί  παραίτηση από αυτό.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών που απορρέουν από τους παρόντες όρους ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.