Αύξηση 75,19% στον Κύκλο Εργασιών & 80,26% στα Κέρδη προ φόρων στο 1ο τρίμηνο του 2022. Συνέχιση του επενδυτικού – αναπτυξιακού πλάνου

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε και το 1ο τρίμηνο του 2022, ισχυρή αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, εδραιώνοντας την ηγετική του θέση στον τομέα του Business Software. Τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν και στην τρέχουσα χρήση τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για:

  • επικέντρωση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας
  • υψηλά ποσοστά οργανικής ανάπτυξης που στηρίζονται στην συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων με λύσεις all in one solution
  • έμφαση στην ανάπτυξη και μέσω στοχευμένων εξαγορών, περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής βάσης & διείσδυση σε κάθετες αγορές

 

  Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET για το 1ο Τρίμηνο του 2022 έχουν ως εξής:

 

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2022 – 31/03/2022

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) 01/01/2022-31/03/2022 01/01/2021-31/03/2021 Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

14.133,76 8.067,73 75,19%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 4.719,12 2.689,31 75,48%
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 4.029,75 2.235,49 80,26%

Τα υψηλά αυτά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών με συνολική αύξηση 75,19% στον Κύκλο Εργασιών, αύξηση 75,48% στα EBITDA και αύξηση 80,26% στα Κέρδη προ φόρων είναι αποτέλεσμα, τόσο της δυναμικής οργανικής ανάπτυξης της EPSILON NET (αύξηση +36%), όσο και της συμβολής των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος το 2020-2021 και συνεχίζει το 2022. Κατά το 1ο τρίμηνο του 2022, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν στα 44,71 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα ανήλθαν σε 22,83 εκατ. ευρώ.

 

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €) 01/01/2022-31/03/2022 01/01/2021-31/03/2021
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 22.828,83 13.961,26
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 11.246,22 9.215,81
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης 1.568,80 1.802,45
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 6.972,82 4.873,71
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης 651,95 567,70
Καθαρός Δανεισμός -2.389,05 2.498,41
Ίδια Κεφάλαια 44.712,88 25.749,26
Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια 42.323,83 28.247,67
Συντελεστής Μόχλευσης -0,0564 0,0884

 

 

Προοπτικές

 

Ο Όμιλος με στρατηγικά σχεδιασμένες κινήσεις δημιουργεί ένα οικοσύστημα προστιθέμενης αξίας «all in one solution» και δημιουργώντας ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων & υπηρεσιών, στοχεύει αφενός στη συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου και επιπλέον στην αύξηση τελικού εσόδου ανά πελάτη.

 

Η σημαντική αύξηση στο 1ο τρίμηνο αποτελεί μια δυνατή αφετηρία για τη συνέχεια και παρά τις ιδιαίτερες & απαιτητικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην παγκόσμια & ελληνική οικονομία, επιβεβαιώνει την εκτίμηση της διοίκησης για αύξηση κατά +50% των ετήσιων εσόδων έναντι του 2021 και περιθώριο EBITDA σε ετήσια βάση υψηλότερο του 30%.

 

Ο αριθμός των ενεργών πελατών του Ομίλου είναι πλέον πάνω από 105.000, ενώ η επιτυχής ενσωμάτωση των νέων θυγατρικών και η λειτουργική ενοποίηση διαφόρων τμημάτων, συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος και τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου. Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου αναμένονται από:

  • τη συνέχεια της υλοποίησης του προγράμματος στοχευμένων εξαγορών. Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντική ρευστότητα και αρνητικό καθαρό δανεισμό παρά τις συνεχείς επενδύσεις, εξαγορές και την πρόσφατη απόκτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην έδρα του Ομίλου.
  • την αύξηση του ανά πελάτη ετήσιου εσόδου, λόγω των νέων προϊόντων & υπηρεσιών που παρουσιάζονται
  • την μόχλευση των προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ για τον ιδιωτικό τομέα, όπως η δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» που αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο, με ποσοστό επιδότησης 70% και ενισχύσεις συνολικού προϋπολογισμού €180.000.000.

 

Η διοίκηση του Ομίλου, αποτελώντας την κορυφαία εταιρία Business Software στην Ελλάδα, συνεχίζει με συνέπεια την εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου για το 2022 και αναμένει η περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, τα οικονομικά αποτελέσματα & η υψηλή ρευστότητα να επιταχύνουν την δυναμική του Ομίλου και να αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς για την έναρξη ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: Τμήμα Επενδυτικών σχέσεων: email: [email protected]

Cloud Provider of the Year o Όμιλος EPSILON NET στα Cloud Awards 2024!

Περισσότερα

EPSILON NET: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 1ου Τριμήνου 2024

Περισσότερα

O Όμιλος EPSILON NET ενισχύει τo στελεχιακό του δυναμικό με τους Βασιλική Στούμπου, Ναταλία Συμεωνίδου, Νικόλαο Τσιργέλη και Χρήστο Χρυσοστομίδη.

Περισσότερα